Všeobecné obchodní podmínky | Hotel & Caffe Silesia

Vážení a ctění hosté, 

 

vítejte v naší zavedené stylové restauraci a hotelu.

Věříme, že oceníte domácí atmosféru a poctivé, roky pilované služby vč. vyhlášených masových koryt a naší cukrárenské výroby. Děkujeme za Vaši stálou přízeň, ta je naším hnacím motorem!

Objednávky produktů, služeb, rezervace a bližší informace na tel. 720396620, 558631049 nebo na info@hotelsilesia.cz.

 

 Kolektiv Hotel&Caffe Silesia

 

Nacházíte se zde: www.hotelsilesia.cz » CZ » O nás » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB
HOTELU CAFFE & SILESIA A RESTAURANTU SILESIA

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ A SLUŽEB V HOTELU CAFFE SILESIA A V RESTAURANTU SILESIA

Objednat pobyt a služby v Hotelu Caffe Silesia a v Restaurantu Silesia lze písemnou formou - poštou, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách.

Objednávka pobytu nebo služeb je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany Hotelu Caffe Silesia nebo Restaurantu Silesia.

Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.

V případě rezervace prostor v restauraci lze toto učinit i při osobním setkání a rezervace bude písemně zaznamenána a osobně potvrzena.

II. ZÁVAZNÁ REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.

Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 až 100 % celkové ceny.

Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:

při zrušení rezervace více než 21 dní předem - 0

v období 14-20 dní předem 10 % ceny  z 1. dne pobytu

v období 7-13 dní předem 50 % ceny z 1. dne pobytu

v období 2-6 dní předem 75 % celkové ceny pobytu

Den předem nebo v  den nástupu 100 % ceny pobytu

Storno poplatky nebudou účtovány v případě, dojde-li v době po  storno-lhůtě ke snížení poštu osob ve skupině o 10%.

Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

    A) HOTELU

Cenu pobytu může klient uhradit v recepci Hotelu Caffe Silesia při příjezdu v hotovosti, kreditní kartou nebo platbou na účet hotelu. Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet (seznam kreditních karet, kterými je možno hradit cenu pobytu je k dispozici na recepci hotelu).

Cenu pobytu může klient před příjezdem převést též bankovním převodem na bankovní konto hotelu: 86-5717780297/0100 –KB.  Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu..

V cenách je zahrnut poplatek (z ubytovací kapacity), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

    B) RESTAURACE

Cenu služeb Restaurantu Silesia může zákazník uhradit hotově, kreditní kartou, gastro stravenkami nebo v případě předem dohodnuté platby na fakturu na bankovní účet restaurace.

Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet a gastro stravenek (seznam námi akceptovaných kreditních karet a stravenek Vám na požádání sdělí obsluha restaurace).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Klient hotelu je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty

Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které
s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY HOTELU

1 den před příjezdem při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu první noci, viz stornovací poplatky v části II. Závazná rezervace ubytování.

VII. DÁRKOVÉ POUKAZY

Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok). Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb (ubytování, stravování, wellness služby) poskytovatel nenabízí žádnou finanční náhradu.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 8. 2012. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi poskytovatelem služeb a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu nebo služeb budou použity pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a klientem. 
 info@hotelsilesia.cz

Hotel & Caffe Silesia

Zámecké náměstí 1259
Frýdek-Místek 738 01

 +420 558 631 049 +420 720 396 620
    

visitfm.cz

    

All rights reserved © 2024  /TKL.cz /jacha®.cz   Powered by AYNICMS